Stillingsbeskrivelse

Her på siden kan du kort læse om de forskellige stillinger hos Den Sociale Gældsrådgivning og deres vigtigste arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Medarbejdere tilknyttet Sekretariatet og Administrationen

HR- og kommunikationsmedarbejder

Den Sociale Gældsrådgivnings HR- og kommunikationsmedarbejdere består primært af studerende fra uddannelser inden for HR, kommunikation og organisation, der er i praktik i Sekretariatet i ét semester. HR- og kommunikationsmedarbejderne har ansvaret for rekruttering, udarbejdelse af stillingsopslag, afholdelse af ansættelsessamtaler, udvælge kvalificerede kandidater til de pågældende stillinger samt medarbejderudviklings- og supervisionssamtaler. Derudover står de også for både den interne og eksterne informationsformidling samt gennemførelse og videreudvikling af Den Sociale Gældsrådgivnings personalepolitik. HR- og kommunikationsmedarbejderne har ligeledes forskellige administrative opgaver, bl.a. udformning af det ugentlige vagtskema og planlægning af fx personalemøder og sociale arrangementer.

Administrationsmedarbejder

Administrationensmedarbejderne er en blanding af lønnede medarbejdere, frivillige og praktikanter. De varetager en række vigtige økonomiske og administrative opgaver og har fx ansvaret for regnskabaflæggelse, budgetter og bogføring, lønkørsel, afrapportering, afstemninger mv. Derudover etablerer de kontakten til Den Sociale Gældsrådgivnings eksterne partner som fx kommuner og tilskudsgivere  samt indhenter leverandørtilbud. Administrationsmedarbejderne har et stort ansvar, da de udgør fundamentet i organsation, og det er dem, der har ansvaret for fundraising og indsamling af diverse midler til Den Sociale Gældsrådgivnings projekter i tæt samarbejde med Innovationsafdelingen.

It-medarbejder

IT-medarbejderne er enten praktikanter eller frivillige, der er i gang med en uddannelse inden for IT-teknologi. De har ansvaret for den daglige IT-drift og brugersupport samt vedligeholdelse og opbygning af vores interne IT-systemer, så vores rådgivere kan koncentrere sig om håndteringen af klienterne. Derudover står de for udarbejdelse og opdatering af IT-manualer samt videreudvikling af systemerne. IT-medarbejderne har desuden et vigtigt arbejde med sikkerhedsoptimering for at sikre, at IT-sikkerheden altid er i orden.

Webudvikler

Webudviklerne er enten praktikanter eller frivillige, der har en uddannelsesmæssig baggrund fra professionsbacheloren i webudvikling. De varetager den daglige webdrift, vedligeholdelse og opbygning af Den Sociale Gældsrådgivnings intranet og websider med krypteret data samt programmering af databaser. Derudover har webudviklerne ansvaret for opsætning af webserver, udarbejdelsen af diverse manualer og opsættelse af backend på server.

Multimediedesigner

Multimediedesignerne er enten praktikanter eller frivillige, der læser på multimediedesigneruddannelsen. Da vores materialer er rettet mod mange forskellige målgrupper er arbejdsopgaverne for multimediedesignerne meget afvekslende, men det primære arbejde omfatter layout, typografi, billeder og montage samt multimedieproduktioner. Derudover har de ansvaret for udarbejdelse af tryksager, herunder brochurer, flyers og plakater, der bliver brugt når Den Sociale Gældsrådgivning er ude på uddannelsessteder og messer. Multimediedesignerne står ligeledes for udformning af forskellige digitale produktioner, heriblandt det interne og eksterne nyhedsbrev.

Medarbejdere tilknyttet Innovationsafdelingen
Politisk Konsulent

Den Sociale Gældsrådgivnings Politiske Konsulenter består primært af studerende i praktik i Innovationsafdelingen i ét semester fra samfundsvidenskabelige studieretninger som fx statskundskab og sociologi. De arbejder med at udvikle og formidle Den Sociale Gældsrådgivnings mærkesager og har ansvaret for research, projektudvikling samt udarbejdelse af løsningsforslag i relation til vores politiske mærkesager. Derudover står de for kontakten til relevante politikere, eventuelt pressekontakt, lobbyarbejde samt føre statistik med sagsbehandlingen. De varetager og udvikler også alt vores dokumentationsarbejde samt udformer artikler, læserbreve, debatindlæg, vores eksterne nyhedsbrev o.lign. for at sikre, at Den Sociale Gældsrådgivnings dagsorden kommer frem i medierne.

Medarbejdere tilknyttet vores rådgivning
Gældsmanager

Gældsmanagerne varetager klientens interesser gennem inkassoproceduren over for kreditorer, herunder banker, lånefirmaer, SKAT, fogedretten, kommune, udlejere m.fl. Som Gældsmanager er man med til at hjælpe klienten ud af en negativ gældsspiral og sikre vedkommende mere stabilitet i hverdagen. Gældsmanagere læser typisk finansøkonomi, finansbachelor, HA(jur.)/cand.merc.(jur.), HA/cand.merc., økonomi, jura eller erhvervsøkonomi og kan være tilknyttet enten som frivillige eller i praktikophold af tre til seks måneders varighed, afhængigt af studiet.

Social Manager

De Sociale Managere arbejder primært i Den Sociale Gældsrådgivnings reception. De hjælper klienterne med de sociale problemstillinger, der ligger ud over juraen, herunder oprettelse af klienter, foretage screeninger samt indhente klientdokumenter. Derudover har de Sociale Managere ansvaret for forskellige administrative opgaver som fx håndtering af post, holde orden på sagsmapper mv.